مشخصات فردی و زندگینامه
نام:یحیی
نام خانوادگی:راضی
شهرت:راضی
پست الکترونیک:faraze16@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، ادبیات عرب

زندگی نامه

این جانب دروس علمی را در حوزه علمیه قم آغاز نموده و از محضر اساتید بنام استفاده نموده ام و ...